Участь у Дев'ятій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти 2018"

 

Школа - центр підготовки вчителів нової формації

       Шостий рік педагогічний колектив Сєвєродонецької середньої загальноосвітньої школи №15 I-III ступенів працює над науково-методичною проблемою «Проектний підхід до освітньої діяльності в школі». Реалізується вона шляхом упровадження методичних та виховних проектів: «Гармонія», «Особистість», «Обдарованість», «Родина», «Освіченість», «Я громадянин України», «Учитель».

       У зв’язку з тим, що 2018 рік є роком практичної реалізації ідей Нової української школи, де центральною фігурою перебудови освіти стає педагог, особливого значення надано роботі над проектом «Учитель». Прагнення допомогти педагогу  в подальшому вдосконаленні своїх професійних компетенцій, йти в ногу з часом поступово перетворює школу в центр підготовки вчителів нової формації.

       Перед адміністрацією стоїть завдання створити ефективне сучасне освітнє середовище, умови для формування та професійного розвитку вчителя. Для його вирішення були визначені основні напрямки роботи з колективом: концептуальний, методичний та самовдосконалення. Враховуючи вимоги Нової школи, розроблено модель сучасного вчителя, організовано адміністративний та психологічний супровід професійної діяльності педагога, порядок проведення психолого-педагогічного моніторингу з цього питання. Результати останнього показали, що 83% учителів школи готові до змін в освіті. Більшість з них, крім бажання отримувати матеріальну винагороду за свою працю, надають важливого значення моральним потребам самовираження та самовдосконалення.

       Досвід з організації методичної роботи дозволяє вдосконалювати форми роботи з учителями, змінювати їх на більш сучасні та ефективні. Такими формами стали педради, семінари - тренінги, консиліуми, круглі столи, конференції. У підготовці вчителя до роботи в нових умовах значну роль стали відігравати методичні об’єднання школи, робота в творчих та динамічних групах, міські форми методичного навчання.

       Вирішальна роль у творчому та професійному становленні вчителя належить самоосвіті. Сьогодні ми пропонуємо вчителю різні її форми: професійну літературу, інтернет, самостійні дослідження, індивідуальні проекти, консультації, участь у професійних конкурсах, заходи з обміну досвідом, різноманітні курси тощо. Орієнтація навчально-виховного процесу  на особисті здібності учнів та їх розвиток через різні види діяльності, доступність навчання для всіх категорій школярів підвела вчителів до необхідності опрацювання питання організації інклюзивного, індивідуального та дистанційного навчання. Дехто з педагогів сам шукає шляхи вдосконалення своєї фахової майстерності. Популярною стала участь в інтернет-конкурсах, професійних проектах, вебінарах. З метою контролю за процесом професійного розвитку все більше вчителів переходять до самоаудиту.

       Педагогічний колектив постійно працює над упровадженням у навчально-виховний процес інноваційних педагогічних технологій. Згідно з проведеним моніторингом перевагу вчителі надають ігровій технології, інформаційно-комунікаційним та проектним технологіям, технології особистісно-орієнтованого навчання. Учителі використовують на уроках відеофільми, презентації за темами уроків, кросворди, тести – усе, що вимагає нетрадиційного підходу до проведення занять, глибокого переосмислення навчального матеріалу.

       До пошуку та творчості  педагогів спонукає також участь у методичних заходах. У 2017-2018н.р. школа є учасником Всеукраїнського експерименту з питання впровадження проектів «Фінансова грамотність» та «Розумники». Школа - учасник проекту «Вчимося жити разом», запровадженого  громадською організацією «Дитячий фонд «Здоров’я через освіту» у партнерстві з Європейським Союзом і представництвом дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). З 2015 року вчителі та учні  підтримують тісний зв’язок зі школою українознавства імені Т.Г Шевченка в місті Вашингтоні. Діти отримали чудову можливість спілкуватися з друзями по листуванню, а вчителі -  обмінюватися досвідом роботи, упроваджувати нові форми навчання та виховання школярів. 

               Адміністрація намагається підтримати всі ініціативи педагогів щодо розвитку освітнього

      середовища школи та створення ефективних умов для формування вчителя  професіонала,

      інноватора, партнера.

Дана модель має на меті відображення сучасних підходів щодо впровадження інклюзивної освіти в загальноосвітній навчальний заклад, створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку, реалізацію прав дітей з особливими потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство, залучення сім’ї до участі в навчально-виховному процесі.

  Розроблена модель ЗЗСО№13 демонструє тісну взаємодію всіх учасників навчально-виховного процесу: адміністрації школи, учителя, асистента вчителя, психолога, дефектолога, логопеда, медичних працівників, учнів,  батьків.

            Важливою складовою успіху даної моделі є:

 • усвідомлення того, що всі діти, незважаючи на різне соціальне походження, на їх культурний розвиток, а також відмінності, що існують між ними (зокрема, різні рівні навчальних можливостей),  повинні мати однакові умови для навчання  в закладах освіти всіх типів; 
 • розуміння того, що діти з особливими освітніми потребами повинні отримувати додаткову допомогу для забезпечення успішності процесу навчання;
 • сприйняття того, що школа має визнавати і враховувати різноманітні потреби своїх учнів, узгоджуючи види й темпи навчання, максимально використовувати  місцеві  ресурси для досягнення головної мети − реалізації дитиною її потенційних можливостей та підготовки її до самостійного  життя;
 • усвідомлення необхідності  адаптації навчальних програм та планів, методів та форм навчання до потреб кожної дитини;
 • розуміння важливості роботи з батьками, фахівцями для надання спеціальних послуг у сфері освіти;
 • забезпечення сприятливого клімату в освітньому середовищі.

              Безумовно, якомога раннє залучення дітей з особливостями психофізичного розвитку до діяльності в колективі здорових однолітків сприяє когнітивному, фізичному, мовному, соціальному та емоційному розвиткові дітей, дає можливість кожній дитині, незалежно від її потреб, повністю реалізувати свій потенціал, приносити користь суспільству і стати його повноцінним членом.

Отже, місія школи − створення рівних умов для здобуття знань будь-якою дитиною.

Формування громадянських компетентностей особистості. Сєвєродонецький міський Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

        Сучасному суспільству необхідні життєздатні, самостійні, практично умілі, творчі люди, з розвиненим почуттям відповідальності, гідності та совісті.

        Формування громадянської компетентності у сучасному змісті позашкільної освіти має на меті сформувати в учнів  комплекс особистісних якостей і рис характеру, що є основою специфічного способу мислення та спонукальною силою повсякденних дій, вчинків, поведінки. Це патріотична самосвідомість, громадянська відповідальність і мужність, готовність працювати  для розвитку держави, захищати її, підносити міжнародний авторитет. Це повага до батьків, свого родоводу, традицій та історії рідного народу, усвідомлення своєї незалежності як його представника, спадкоємця й наступника. Це дисциплінованість, працьовитість, завзятість, творчість, почуття дбайливого господаря своєї землі, піклування про її природу, екологію. Ці та інші якості й риси формуються в процесі засвоєння учнями цілеспрямованого національного виховання, традицій, звичаїв та інших форм соціальної політики українського народу, спрямованих на організацію життєдіяльності підростаючих поколінь, виховання їх в дусі природно-історичного розвитку матеріальної і духовної культури нації.

    Сєвєродонецький міський Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді  завдяки органічному поєднанню різних форм освітньої діяльності проводить в місті значну роботу спрямовану на формування у вихованців екологічної свідомості , громадянської компетентності, здатності до усвідомленого вибору майбутньої професії.

     Робота гуртків проводиться в 6-ти шкільних теплицях та живому куточку, якими охоплено понад 420 вихованців.

    До речі це найбільша кількість працюючих теплиць в одному місті в Україні. Така практична база створює створює широкі можливості для всебічного розвитку дітей, отримання ними сукупності знань і досвіду у громадянсько-суспільній діяльності.

Стрімкий розвиток високих технологій, зростання рівня технічної оснащеності, забезпечення високих темпів розвитку науки і техніки вимагає надання якісних знань, відповідно сучасним вимогам.

     Тому колектив Центру постійно знаходиться у пошуку нових можливостей для розвитку і намагається залучати до цього міжнародних, державних, громадських та приватних – донорів.

З 2016 року Центр є учасником проекту «Підтримка стабілізації громад, що постраждали від конфлікту на Донбасі» за підтримки Міжнародної Організації з Міграцій уряду Японії.

Під час реалізації проекту проведено презентації, майстер-класи, чайні церемонії, залучивши до цього дітей з числа тимчасово переміщених осіб, людей з різними захопленнями . Це сприяло соціальній згуртованості учасників заходів.

У 2017 року Міжнародна Організація з Міграції знову надає грантову підтримку для продовження проекту.

Співпраця з Департаментом екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації в рамках Регіональної програми з охорони навколишнього природного середовища Луганської області на 2016-2018 роки дає фінансову підтримку в озелененні території навчальних закладів міста та в проведенні екологічних заходів. Так в квітні та жовтні   2017 року в навчальних закладах висаджено понад 500 хвойних та листяних порід дерев та гарно квітучих кущів.

В 2017 навчальному році Центр став переможцем Конкурсу з підтримки молодіжних ініціатив задля чистого довкілля з проектом «НАША країна у світлинах». Ідея проекту полягала в приверненні уваги до забрудненості міста, залученні учнів до практичної природоохоронної діяльності, поширенні екологічної обізнаності дітей та громадськості міста.

Для реалізації ініціативи проектом Програми малих грантів ПРООН та Глобального екологічного фонду було подаровано фото – обладнання.

Це дало можливість провести низку фотовиставок, а також здобути перемогу у фотоконкурсах «Дивовижна рослина», «В об′єктиві натураліста .

Навчання в Академії Краудфандінга підвищило обізнаність в залученні інвестицій. Академія Краудфандінга почала роботу в Україні за підтримки Програми Розвитку ООН. Презентований спільний проект з підприємцями регіону «Зелені школи» отримав підтримку. Він полягає в озеленення шкіл в регіоні, створенні ландшафтного дизайну з залученням школярів.

Вихованці та учні закладів загальної середньої освіти постійні учасники конкурсів природоохоронного напрямку. У 2017 році отримано понад 20 перемог у всеукраїнських конкурсах.

 

Успішний виступ на Восьмій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти 2017"

Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України і компанія «Виставковий Світ» 16–18 березня 2017 року в Київському Палаці дітей та юнацтва (вул. І. Мазепи, 13) проводять Восьму міжнародну виставку «Сучасні заклади освіти – 2017».  Тема експозиції «Освіта Луганщини» – «Нове освітнє середовище навчального закладу».

8 освітніх закладів м. Сєвєродонецька представили матеріали до участі у виставці.

 Напрямок "Інформаційно-комунікативні технологіїї в сучасній школі"- Сєвєродонецький методичний центр

 

У даний час набуває поширення концепція компетентнісного підходу в освіті, що є основою змістовних змін по забезпеченню відповідності освіти запитам і можливостям суспільства періоду інформатизації і глобальної масової комунікації.. У системі безперервної освіти дорослих компетентність є однією з основних характеристик результативності освіти в ланцюжку понять письменність - компетентність - культура – менталітет. Важливість формування ІКТ грамотності населення, створення неперервної системи підвищення кваліфікації в галузі ІКТ чітко відображена в Міжнародній програмі ЮНЕСКО «Інформація для всіх», оскільки саме від вчителів залежить розвиток інформаційної культури молоді.

Виділення ІКТ-компетентності як окремої складової професійної компетентності педагога обумовлено активним використання ІКТ у всіх сферах людської діяльності, в тому числі і в освіті.

ІКТ-компетентність заслуговує на особливу увагу тому, що саме вона дає можливість особистості бути сучасною, активно діяти в інформаційному середовищі, використовувати найновітніші досягнення техніки в своїй професійній діяльності. Під ІКТ-компетентністю педагога розуміється здатність вчителя використовувати інформаційні і комунікаційні технології для здійснення інформаційної діяльності (пошуку інформації, її визначення і організації, управління і аналізу, а також її створення і розповсюдження) в своїй професійній сфері.

Оперативно реагувати на нагальні потреби суспільства покликана система методичної роботи СМЦ, оскільки саме вона має забезпечувати випереджальну та неперервну підготовку вчителів, ефективний процес підвищення їх кваліфікації у сфері інформаційно-комунікаційних технологій у міжкурсовий період. Вона  вирішується не лише під час проходження курсів з підвищення кваліфікації, а упродовж усього міжатестаційного періоду в межах методичної роботи шляхом організації освіти та самоосвіти вчителя. Уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології для вирішення професійних проблем і завдань у реальних ситуаціях педагогічної діяльності стає складовою його професійної компетентності.Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес зумовлює не тільки появу сучасних технічних засобів, але й нових форм і методів навчання. Учитель стає ключовою фігурою не тільки навчально-виховного процесу, а й самого процессу інформатизації освіти.

Розвиток ІТ- компетентності має свою специфіку і труднощі. З одного боку, інформаційно-комунікаційні технології  мають подвійне входження в навчальний процес: виступають і як об'єкт вивчення, і як засіб навчання. З іншого боку - стрімкий їх розвиток вимагає вивчення не конкретних програмних засобів, а усвідомлення педагогами сутності, можливостей і перспектив розвитку комп’ютерних технологій, розуміння психолого-дидактичних аспектів їх використання. Це зумовлює необхідність створення ефективної, динамічної, гнучкої системи підвищення кваліфікації вчителів міста у галузі інформаційних технологій.

Багато педагогів мають труднощі з навчанням з питань упровадження ІКТ. У більшості випадків це пов’язано з негативністю до змін та психологічними причинами: побоювання за власний авторитет, боязнь виглядати некомпетентним в очах колег, учнів, невідповідність власного образу «солідної людини». Для подолання такої ситуації у місті створено всі необхідні умови.

У закладах створені робочі місця для керівників та педагогічних працівників. Укомплектовано офісною технікою робочі місця керівників ЗНЗ, ДНЗ. У поточному навчальному році заклади отримали 23 нових навчальних комплекси. Мультимедійним обладнанням забезпечено 21(100%) ЗНЗ 3 ПНЗ та 4 ДНЗ. 21 заклад освіти мають 44 інтерактивні дошки. До мережі Інтернет у місті підключено 100% закладів та установ освіти. В усіх  навчальних закладах діє локальна мережа у комп’ютерних класах.

Саме від того, в якій мірі і як будуть вирішені проблеми інформатизації освіти у місті, залежатиме рівень підготовки фахівців освіти в майбутньому. Комп’ютер, інформаційна техніка і технологія виступають не просто як підсилювачі інтелекту – вони відкривають нові вимірювання свідомості. А комунікаційні засоби зв’язують ці вимірювання в єдине ціле, створюючи впорядковану систему нових знань.

Напрямок: Виховання дітей та учнівської молоді на загальнолюдських цінностях.

«Система підтримки дітей в умовах кризової ситуації в громадсько активній школі (середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 м. Сєвєродонецька Луганської області)»

Якими мають бути сучасні школи?

Існує думка, що школи повинні бути

найщасливішими місцями на Землі…

 

На даний час у суспільстві в наслідок воєнних дій на Сході України зросла конфліктогенність соціуму, тобто збільшився деструктивний потенціал суспільства, пов'язаний з порушенням сформованих зв'язків і відносин, зростанням соціальної напруженості, наростаючих протиріч в економічній і політичній сферах, деградацією соціальних відносин. Конфліктогенність соціуму виявляється в соціальній агресії, спрямованій назовні й усередину. І в школі, як в соціальній інституції, всі ці протиріччя проявляються найбільш яскраво. Тож виникла необхідність створення безпечного інклюзивного, безконфліктного середовища в загальноосвітньому навчальному закладі за сучасних умов розвитку української держави, яке забезпечило би підтримку дітей в умовах кризової ситуації.

фокусна дитина

Громада й шкільна спільнота стали перед необхідністю професійного розв’язання ресурсних, рольових та ціннісних конфліктів за допомогою шкільного центру порозуміння «Ти не один» (рік створення 2016), куди може звернутись кожен учасник навчально-виховного процесу. У рамках діяльності даного центру розглядається можливість проведення командою підготовлених учнів, батьків та вчителів уроків добросусідства, курсу «Кроки до порозуміння», консультацій, кіл друзів для учнів інклюзивної групи, медіаційних зустрічей, тренінгів, примирливих зустрічей тощо.

У центрі схеми зображена емблема шкільного центру порозуміння «Ти не один».

Напрямки діяльності центру порозуміння наступні:

впровадження методики «Коло друзів» (мета: поширення інклюзії в загальноосвітньому навчальному закладі,  залучення до соціуму кожної дитини будь-якого віку, яка стикається з труднощами в школі через індивідуальні особливості розвитку, особисту кризу чи девіантну поведінку);

впровадження курсу «Культура добросусідства» (мета: виховання соціально компетентних, критично мислячих і толерантних осіб, стресостійких, життєстійких особистостей, свідомих громадян і патріотів своєї Батьківщини, які відповідально керують своєю життєдіяльністю);

впровадження курсу «Кроки до порозуміння» (мета: розвиток в учнів позитивного ставлення до застосування моделей поведінки, орієнтованих на толерантність, моральні цінності українського суспільства і демократії, готовність до ефективного спілкування в повсякденному житті та за умов кризової ситуації);

впровадження шкільної медіації (мета: створення умов в учнівському колективі для формування здібностей розуміти один одного, уміння домовлятися щодо вирішення певної проблеми, яка виникла в результаті конфлікту чи кризової ситуації);

співпраця з батьківською громадськістю (мета: надання психологічної та педагогічної підтримки батькам, профілактика та подолання кризових ситуацій в освітньому середовищі та в родині).

У школі також реалізується соціально-психологічний супровід дитини, який включає в себе:

 • психодіагностику,
 • корекційну роботу,
 • профілактичну роботу,
 • психологічну просвіту та консультування,
 • прогностику.

Діяльність шкільного центру порозуміння «Ти не один» постійно освітлюється через інформування шкільної спільноти та громади, напрацювання центру поширюється через:

 • шкільний веб-сайт (http://school.at.ua),
 • соціальну мережу  (www.facebook.com/schkola6.sever ),
 • шкільну газету «Шкільний квартал»,
 • веб-сайти партнерів проекту (http://sevmetodcentr.at.ua, http://loippo.edu.ua, http://www.ussf.kiev.ua ),
 • міську газету «Сєвєродонецькі вісті»,
 • радіоцентр школи,
 • батьківські збори, громадські слухання,
 • сумісні заходи школи та громади (свята, ярмарки, флеш-моби, волонтерські акції тощо),
 • соціальні мережі.

Дана модель має на меті обґрунтування сучасних підходів до формування особистості на основі загальнолюдських цінностей у новому освітньому середовищі. Фундаментальною базою  моделі навчально-виховної системи СЗШ № 13 є система ціннісних орієнтацій, що включає загальнолюдські і національні чинники: ідеали добра, справедливості, совісті, честі, мудрості; українська ідея, народні звичаї і традиції, почуття національної гідності, повага до державних і національних символів, любов до рідної культури, мови тощо.

Розроблена модель зумовлює необхідність тісної взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу: педагогів, учнів, їхніх батьків та громадськості.

Модель дає чітке уявлення про особливості виховного процесу на різних етапах шкільного життя, допомагає цілеспрямовано, якісно його організувати.

Формування учнів як особистості здійснюється під час:

 • навчально-виховної діяльності;
 • позаурочної та позакласної діяльності;
 • роботи органів учнівського самоврядування;
 • взаємодії з батьками, громадськими організаціями, державними установами.

Важливою складовою успіху даної моделі є дотримання таких принципів :

 • єдність навчання і виховання;
 • єдність національного і загальнолюдського;
 • гуманізація виховання;
 • демократизація виховання;
 • активність, творча ініціатива;
 • гармонізація родинного і суспільного виховання;
 • безперервність і наступність виховання;
 • природо відповідальність у вихованні;
 • культуро відповідальність виховання;
 • диференціація та індивідуалізація виховного процесу.

Усе це, на нашу думку, сприяє формуванню  всебічно розвиненої особистості зі сформованим світоглядом і стійкою громадянською позицією. Складовими особистих якостей школяра – громадянина України є:

 • служіння в ім’я Батьківщини;
 • національна свідомість;
 • громадянські цінності;
 • світоглядні цінності;
 • моральні цінності;
 • інтелектуальні цінності;
 • родинні цінності;
 • екологічні цінності;
 • естетичні цінності;
 • валеологічні цінності.

  Напрямок «Партнерство – ресурс інноваційного розвитку  навчальних закладів

Посилення ролі громадськості в рішенні проблем освіти є однією з головних тенденцій розвитку державної освітньої політики, а в числі пріоритетних завдань модернізації освітньої сфери називається розвиток освіти як відкритої державно-громадської системи. Стратегічні цілі освіти  можуть бути досягнуті тільки в процесі постійної взаємодії освітньої системи з батьками, з представниками економіки, науки, культури, охорони здоров'я, всіх зацікавлених відомств і громадських організацій тощо. Це і є виховання всім світом, що створює сприятливі умови для соціального досвіду і саморозвитку особистості, для активної соціалізації молоді.

Сєвєродонецькою загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №14 Сєвєродонецької міської ради Луганської області партнерство розглядається як один із найефективніших шляхів вирішення навчальних освітніх проблем, коли навчальний заклад у взаємодії з владою, громадськими організаціями, бізнесом, ЗМІ може вирішувати проблеми, які самостійно вирішити неможливо. Партнерство – це встановлення та розвиток взаємовигідних відносин між школою, вчителями, учнями, членами громади і спонсорами для  спільного вирішення загальних проблем. Партнерство на базі школи - це можливість поліпшити імідж школи, залучити додаткові людські та матеріальні ресурси для підтримки школи для задоволення потреб та інтересів громади.

На схемі представлені основні напрямки партнерських зв'язків Сєвєродонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 Сєвєродонецької міської ради Луганської області:

 • Співпраця з батьківською громадою
 • Діяльність учнівського самоврядування 
 • Співпраця з громадськими організаціями та об'єднаннями
 • Співпраця з міжнародними організаціями та фондами
 • Співпраця з державними установами та службами
 • Співпраця з іншими навчальними та позашкільними закладами
 • Співпраця зі  ЗМІ тощо.
 • Охарактеризуємо кожен з них.

  Які б завдання суспільство не ставило перед школою, саме сім'я була, є і, мабуть, завжди буде найважливішим середовищем формування особистості та найголовнішим інститутом виховання. Без допомоги та підтримки батьків, їх глибокої зацікавленості, процес виховання й навчання не дасть необхідного результату. У нашому навчальному закладі основними формами співробітництва з батьками є:

 • батьківські збори класів школи;
 • засідання батьківського комітету школи або спільне засідання адміністрації школи та батьківського комітету;
 • діяльність Ради школи;
 • участь батьків у педагогічних, методичних та виховних заходах (написання науково-дослідницьких праць, організація екскурсій, зустрічей, випускних вечорів);
 • анкетування батьків з актуальних питань навчання та виховання тощо.
 • Партнер­ське горизонтальне управління на основі врахування громадської думки та залучення громадян до прийняття управлінських рішень забезпечено участю делегатів учнів, від батьків та представників громадськості (які обираються класними батьківськими зборами) у роботі вищого органу громадського самоврядування навчального закладу загальних зборів (конференції) колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

  Небайдужі батьки та вчителі об’єдналися в громадську організацію «Пліч-о-пліч зі школою», метою якої стало створення сприятливих умов для самореалізації, самовдосконалення, розвитку кожного школяра шляхом включення в систему громадських та творчих відносин, громадянське виховання школярів, формування їх духовної культури на основі національних традицій, здійснення  діяльності в сфері освіти, сприяння розвитку освітньої галузі, реалізації науково-освітніх програм, надання допомоги учасникам навчально