МЕТОДИЧНА КАРТКА (ЗРАЗОК) або Освітній маршрут педагога

Інформація про результати роботи вчителя  у _____________н.р.

 

з/п

Інформація про вчителя   ЗОШ № _______________

 

1.

Прізвище, іж’я по батькові

   

Предмети, які викладає

   

Категорія, звання (якщо є) 

   

Педагогічний стаж

   

Інформація

Результати діяльності

К-сть

Громад. Навантаження(керівник, РМО, ШМО, творчої групи тощо)

   

Участь у районних, міських, обласних, республ., іж нар. Заходах

     

Всеукраїнські учнівські олімпіади

ІІ етап

ІІ місце (Несененко Олена, 11 клас).

 

ІІІ етап

   

ІV етап

   

МАН

І етап

   

ІІ етап

   

ІІІ етап

   

Турніри

Районні

   

Міські

   

Всеукр.

   

Участь учнів у творчих конкурсах

     

Фахові конкурси

     

Публікації

Фахова періодика

   

Електронні вид-ня

   

Сайт

   

Авторські посібники, програми, упор. Збірників, тези тощо

   

Інше

   

Використання ППД

     

Дані про узагальнення досвіду

     

Інше

     

Додаток 2

 

МЕТОДИЧНА КАРТКА Інформація про результати роботи вихователя у _____________н.р.

 

з/п

Інформація про вихователя   ДНЗ № _______________

 

1.

Прізвище, ім’я по батькові

   

У яких групах працює

   

Категорія, звання (якщо є) 

   

Педагогічний стаж

   

Інформація

Результати діяльності

К-сть

Громад. навантаження

 

(керівник, РМО,  творчої групи тощо)

   

Участь у районних, міських, обласних,

 

республ., міжнар. заходах

     

Участь вихованців  у творчих конкурсах

     

Фахові конкурси

     

Публікації

Фахова періодика

   

Електронні вид-ня

   

Сайт

   

Авторські посібники, програми, упор. збірників, тези тощо

   

Інше

   

Використання ППД

     

Дані про узагальнення досвіду

     

Інше

     

Додаток 3

Методический портфель учителя, или портфолио учителя

Структура педагогічного портфоліо

1. Анкета педагога:

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • дата народження;
 • домашня адреса, телефон, є-mail;
 • освіта (які навчальні заклади закінчив, у якому році);
 • стаж роботи;
 • місце роботи (повна назва закладу), контактний телефон;
 • термін роботи у цьому навчальному закладі, класи, в яких працює;
 • кваліфікаційна категорія, звання;
 • нагороди, відзнаки;
 • фотографія кольорова.

2.  Методична картка.

3. Методична тема (проблема), над якою працює вчитель.

4. Опис педагогічного досвіду(до 5 друкованих сторінок).

 • В описі педагогічного досвіду мають бути розкриті індивідуальні особливості роботи вчителя, сучасні та авторські форми й методи вирішення проблеми, упровадження інноваційних педагогічних технологій тощо.
 • Можна використовувати такий алгоритм:
 • дати обґрунтування актуальності досвіду роботи вчителя, його практичне значення;
 • висвітлити основну ідею педагогічного досвіду, його інноваційну значущість;
 • вказати, на які наукові чи практичні дослідження опирається у своїй роботі, які наукові концепції та теорії, яких авторів використовує;
 • розкрити технологію реалізації провідної педагогічної ідеї та її складових;
 • розкрити запропоновані інновації в організації навчально-виховного процесу;
 • провести аналіз результатів професійної діяльності, указати зміни в якості знань учнів в оволодінні практичними уміннями і навичками, розвиток інтересу до предмета тощо;
 • вказати проблеми та труднощі, з якими учитель зіткнувся в процесі роботи, та шляхи їх подолання;
 • викласти свою точку зору на зміст освіти, форми, методи, прийоми, засоби навчання школярів предмета, який викладає.

5. Методична продукція, що створена в результаті роботи над методичною темою (проблемою): розробки уроків, друкована продукція тощо.

6. Моніторинг процесу реалізації власної методичної теми (проблеми)

Додаток 4

Рекомендації щодо  оформлення електронної презентації досвід

 • Анкета педагога
 • Тема досвіду
 • Актуальність досвіду
 • Наукова основа досвіду
 • Мета, принципи
 • Форми, методи, прийоми реалізації досвіду
 • Структура досвіду
 • Дидактичне наповнення
 • Результативність досвіду

Обсяг презентації – до 10 слайдів.

При підготовці презентації пропонуємо враховувати такі рекомендації:

 • матеріал викладати стисло з максимальною інформативністю тексту,
 • в чіткому порядку, без нагромаджень;
 • інформацію ретельно структурувати;
 • важливу інформацію (висновки, визначення, правила тощо) подавати крупним планом, бажано з ілюстраціями;
 • другорядну інформацію слід уміщувати внизу сторінки;
 • для унаочнення інформації бажано використовувати діаграми, схеми тощо;
 • графіки, схеми, малюнки, ілюстрації повинні органічно доповнювати текст;
 • графіки, схеми тощо повинні мати чітке пояснення;
 • рядок має містити 6-8 слів;
 • усього на слайді має бути не більше 6-8 рядків;
 • загальна кількість слів не повинна перевищувати 50-ти;
 • у заголовках повинні бути і великі, і малі літери;
 • слайди мають бути не надто яскравими, бажано витриманими в одному стилі.

Додаток  5

Приклад складання характеристики діяльності педагогічного працівника

Характеристика діяльності учителя математики Сєвєродонецької загальноосвітньої школи І—III ступенів № _______

Петрової Ганни Петрівни

Петрова Г.П. має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель мате­матики та працює за отриманим фахом у загальноосвітній школі І—III ступенів з 1998 р.

За час роботи у навчальному закладі  зарекомендувала себе як від­повідальний, досвідчений педагог та умілий організатор. Вона проводить уроки з ура­хуванням вікових та психологічних особливостей учнів, відповідно до сучасних вимог організації освітнього процесу. Під час їх проведення вміло застосовує інформаційно-комунікаційні технології, що дає змогу активно впроваджувати методи інтенсивного на­вчання, значно підвищувати ефективність уроків та поліпшувати якість знань учнів.

Петрова Г.П. уміє швидко прийняти правильне рішення у складних педаго­гічних ситуаціях. Уміє переконувати та відстоювати свою думку. Намагається зав­жди бути поінформованою про новації у методиці викладання предмета. Під час проведення уроків використовує різні прийоми і форми навчальної діяльності. На її уроках панує творча, доброзичлива атмосфера, учні беруть активну участь у на­вчальному процесі. Завдячуючи правильній організації роботи,  до­сягла належного рівня засвоєння учнями навчального матеріалу та високої якості їх знань з предмета.

Петрова Г.П. бере активну участь у роботі шкільного методичного об'єднан­ня вчителів математики, передає свій педагогічний досвід молодим вчителям, висту­пає з доповідями, проводить відкриті уроки. Неодноразово брала участь у ярмарку педагогічних ідей та технологій. Її роботу «…» було відзначено Дипломом ІІ ступеня на обласному рівні.

Значну увагу приділяє роботі з обдарованими учнями, веде факультативні за­няття, готує учнів до участі в учнівських олімпіадах та є членом журі районного етапу олімпіад. Підготовлені нею учні протя­гом останніх п'яти років неодноразово ставали переможцями та призерами міських та обласних олімпіад з математики:

2011/2012 н.р. –

2012/2013 н.р. –

2013/2014 н.р. –

Необхідно відзначити наполегливу роботу Петрової Г.П. щодо технічного оснащення кабінету математики, його естетичного оформлення, поповнення на­вчальними посібниками та технічними засобами навчання

Петрова Г.П. була неодноразово нагороджена грамотами різного рівня: грамотою управління освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради (2011, 2012, 2013 роки), Почесною грамотою Департаменту освіти Сєвєродонецької міської ради (2013 рік).

Директор

Сєвєродонецької загальноосвітньої школи І—III ступенів № ___   ________________      

                                                    (підпис)    (ініціали, прізвище)

З характеристикою ознайомлена:   ____________Г.П.Петрова

                          (підпис)           (ініціали, прізвище)

4 березня 2014 року

(дата)
Додаток 6

Приклад заповнення атестаційного листа

АТЕСТАЦІЙНИЙ   ЛИСТ

I. Загальні дані

Педагогічний працівник, що атестується, Петрова Ганна Петрівна                                                                        

Дата народження 09 вересня 1958 року

Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атестації вчитель географії Сєвєродонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Сєвєродонецької міської ради Луганської області, 17 років

Загальний стаж  педагогічної  діяльності (роботи за спеціальністю) 30 років

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень,  найменування навчального закладу, рік його закінчення, спеціальність) вища, Харківський Державний університет  ім. М.Горького, 1980 рік, географ, викладач географії

Науковий ступінь (вчене звання) не має

Підвищення кваліфікації   протягом   останніх   5  років  (з  якої спеціальності,  номер та дата  видачі  документа,  що  підтверджує підвищення кваліфікації) 04 грудня 2010 року, свідоцтво 12СПК № 728656, курси підвищення кваліфікації при ЛОІППО за напрямом „Географія”

Дата та результати проведення попередньої атестації 10 квітня 2007 року, відповідає посаді, яку займає. Встановлено кваліфікаційну категорію „спеціаліст вищої категорії”

Характеристика діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період

II. Результати атестації педагогічного працівника

Рішення атестаційної комісії І рівня Сєвєродонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Сєвєродонецької міської ради Луганської області:  відповідає займаній посаді

За результатами атестації:

порушити клопотання  перед  атестаційною  комісією ІІ рівня відділу освіти Сєвєродонецької міської ради про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії „спеціаліст вищої категорії”

Результати голосування:

кількість голосів: за 8, проти 0, утримались 0.

Рекомендації атестаційної комісії  (зазначення  заходів  за  умови виконання яких працівник вважається таким,  що відповідає займаній посаді) немає

 Голова атестаційної комісії  _____________  С.С. Іванова

 Члени комісії:

 Дата атестації:   20 березня 2014 року

 З рішенням атестаційної комісії ознайомлений _______________

М.П.

III. Результати атестації атестаційною комісією ІІ рівня відділу освіти Сєвєродонецької міської ради

Рішення атестаційної комісії

______________________________________________________________________________________

Результати голосування:

кількість голосів: за ______, проти _______, утримались ______.

Голова атестаційної комісії  _____________ 

Члени комісії:

Дата атестації ____________________

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений _____________________

                                                     (підпис працівника, який атестується)

М.П.

IV. Результати розгляду апеляції