Методична робота є важливою складовою освітнього процесу й спрямована на вирішення завдань з підвищення якості підготовки учнів на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання.

Розрізняють дві форми методичної роботи: науково-методичну та навчально-методичну. Науково-методична робота орієнтована на створення нових принципів і методів ефективного управління процесом навчання учнів. Навчально-методична робота спрямована на методичне забезпечення й удосконалення існуючих форм і видів занять.

Основними напрямами методичної роботи є:

перспективне та поточне планування навчально-методичної роботи;

створення навчально-методичних розробок  згідно із сучасними вимогами до рівня підготовки учнів;

удосконалення навчальних планів і програм;

вивчення обсягу й змісту самоосвітньої роботи вчителів, вироблення методичних рекомендацій із планування, організації й конролю;

методичне забезпечення єдності навчального процесу і накових досліджень;

організація системи підвищення педагогічної майстерності;

методична допомога;

аналіз забезпеченості навчального процесу навчально-методичною літературою, формування поточних планів видання підручників, навчальних і методичних посібників і вказівок; вивчення, узагальнення й поширення позитивного досвіду навчально-методичної роботи, передових прийомів і методів проведення навчальних занять і організаційних форм навчання;

аналіз загальних і специфічних питань методики викладання;

організація    й проведення науково-методичних конференцій і конкурсів з науково-методичної діяльності;

проведення науково-методичних досліджень з актуальних для  школи проблем.

Координацію й керівництво всіма напрямками методичної роботи в університеті здійснює перший проректор, навчально-мето- дичне управління й науково-методична рада. При цьому діяльність науково-методичної ради в основному спрямована на теоретичну роз- робку питань змісту й технології навчання, а також на аналіз і запровадження рекомендацій, направлених на покращення науково-методичного забезпечення навчального процесу.

Навчально-методичне управління і науково-методична рада організують свою роботу в тісному контакті з підрозділами навчального управління.