Методична робота є важливою складовою навчально- виховного процесу й спрямована на вирішення завдань з підвищення якості підготовки фахівців на основі комплексного підходу до вдос- коналення змісту, організації й методів навчання.

Розрізняють дві форми методичної роботи: науково-мето- дичну та навчально-методичну. Науково-методична робота орієнтована на створення нових принципів і методів ефективного управління про- цесом навчання студентів. Навчально-методична робота спрямована на методичне забезпечення й удосконалення існуючих форм і видів за- нять зі студентами.

Основними напрямами методичної роботи є:

роботи;

перспективне та поточне планування навчально-методичної

створення навчально-методичних комплексів з дисциплін і спе-

ціальностей згідно із сучасними вимогами до рівня підготовки фахівців;

удосконалення навчальних планів і програм підготовки фахівців;

вивчення обсягу й змісту самостійної роботи студентів, вироблення методичних рекомендацій із планування, організації й конт- ролю самостійної роботи студентів;

методичне забезпечення єдності навчального процесу і нау- кових досліджень;

організація університетської системи підвищення педагогічної майстерності молодих викладачів, аспірантів і наукових співробітників;

методична допомога в роботі кураторів академічних груп;

аналіз забезпеченості навчального процесу навчально-мето- дичною літературою, формування поточних планів видання підручни- ків, навчальних і методичних посібників і вказівок; вивчення, узагаль- нення й поширення позитивного досвіду навчально-методичної ро- боти, передових прийомів і методів проведення навчальних занять і організаційних форм навчання;

аналіз загальних і специфічних питань методики викладання;

організація     й проведення науково-методичних конференцій і конкурсів з науково-методичної діяльності;

проведення науково-методичних досліджень з актуальних для університету й вищої школи проблем.

Єдину систему організації методичної роботи в універси- теті складають: навчально-методичне управління; науково-методична рада; методичні комісії університету; методичні ради та методичні ко- місії інститутів (факультетів).

Координацію й керівництво всіма напрямками методичної роботи в університеті здійснює перший проректор, навчально-мето- дичне управління й науково-методична рада. При цьому діяльність науково-методичної ради в основному спрямована на теоретичну роз- робку питань змісту й технології навчання, а також на аналіз і запро- вадження рекомендацій, направлених на покращення науково-мето- дичного забезпечення навчального процесу.

Навчально-методичне управління і науково-методична ра- да у своїй практичній роботі керуються ЗУ “Про вищу освіту”, наказами та інструктивними листами МОНУ, статутом університету, наказами та розпорядженнями ректора і першого проректора, а також цим положенням.

Навчально-методичне управління і науково-методична рада організують свою роботу в тісному контакті з підрозділами навчального управління.